Daňová evidence

Vedení daňové evidence

 • vedení peněžního deníku včetně knihy pohledávek a závazků
 • vedení evidence investičního i drobného hmotného a nehmotného majetku
 • zpracování podkladů a evidence DPH včetně zpracování daňového přiznání
 • pravidelná analýza hospodaření a daňového zatížení
 • zpracování účetní závěrky, přehledu hospodaření
 • zpracování daňového přiznání a příloh s tím souvisejících
 • rekonstrukce daňové evidence
 • zastupování na úřadech

Vedení účetnictví

 • zpracování účetní osnovy
 • vedení, rekonstrukce a kontrola účetnictví
 • zaúčtování všech účetních dokladů
 • vedení účetního deníku, hlavní knihy účtů a pokladní knihy
 • vedení knih pohledávek a závazků
 • vedení evidence hmotného a nehmotného majetku včetně drobného
 • předání měsíčního (čtvrtletního) účetního výkazu zisků a ztrát a rozvahy Vaší firmy
 • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur, včetně vyhotovení upomínek v návaznosti na účetnictví
 • kontrola zálohových plateb v účetnictví
 • zpracování podkladů a evidence DPH včetně zpracování daňového přiznání
 • zpracování roční závěrky a uzávěrky opět včetně daňového přiznání
 • vyhotovení účetních výkazů a přílohy
 • revize účetnictví
 • pravidelná podpora a dohled
 • poradenství při sestavování výroční zprávy a daňové poradenství (odklad placení daně)
 • adaptabilita a možnost proškolení na informační a účetní systémy zpracování účetních směrnic, v případě požadavku klienta
 • nestandardní služby (vedení knihy jízd, statistické výkazy apod.) dle Vašich individuálních potřeb
 • zastupování na úřadech

Samozřejmostí dnešní doby je požadavek klientů získávat účetní podklady v elektronické podobě. Na tento požadavek jsme plně připraveni a můžeme nabídnout několik elektronických formátů, ve kterých Vám budeme podklady zasílat. Nabízíme výstupy: PDF, TXT, XLS, DOC.

Účetnictví

Personální a mzdová agenda

Vedení personální a mzdové agendy

 • kompletní zpracování mezd, včetně odvodů daní a pojištění, předání výplatních pásek
 • zúčtování daně zaměstnancům
 • vedení evidenčních listů důchodového pojištění
 • vyúčtování záloh na daně ze závislé činnosti
 • roční vyúčtování srážkové daně
 • příprava a zpracování příslušných dokumentů a podkladů
 • vyhotovení mzdové a výplatní listiny
 • zpracování, vedení a archivaci mzdových listů
 • vyhotovování zápočtových listů a jiných potvrzení zaměstnavatele
 • registrace, přihlašování a odhlašování zaměstnanců na příslušných úřadech (tyto vedeme v současné době elektronicky)
 • zpracování a předávání příkazů k úhradě měsíčních odvodů
 • zastupování před úřady a při kontrolách jednotlivých úřadů (FÚ, SSZ, ZP, ÚP)
 • revize a příprava na kontroly příslušných úřadů